Общи условия

Настоящите Условия на уеб сайта представляват условията за ползване на този уеб сайт, който е създаден от и принадлежи на Дружеството с търговско наименование ПАЛОМИТА ЕАД, с адрес на управление гр. София 1729, ул. Анна Ахматова № 1. Съветваме потребителите на този уеб сайт да прочетат внимателно тук съдържащите се условия, преди да продължат. Ако потребителят има възражения относно тези Условия, той не трябва да продължава да го използва.

Единствено възрастни, т.е. лица над 18 години, имат право на достъп и ползване на настоящия уеб сайт.

Насочваме вниманието на потребителите към следното: (a) публикуването на уеб сайт съдържание, свързано с продукти на Дружеството, не представлява поощряване, препоръчване или подтикване към извършването на действие, свързано с финансов резултат, предложение за споразумение или гаранция, че тези продукти са изцяло или частично налични, (б) информационният материал, който е наличен на настоящия уеб сайт, не е задължително точен и актуален, като е възможно да не е напълно актуализиран към момента на достъп или да е предмет на промени или добавяния от трети страни без знанието и съгласието на Дружеството, и (в) съветваме и поощряваме потребителите да проверяват точността, изчерпателността и актуалността на всяка информация, предоставяна чрез настоящия уеб сайт.

Настоящият уеб сайт трябва да се използва само за законни цели и по начин, който не ограничава и не възпрепятства неговото ползване от трети лица. Потребителят е длъжен да действа в съответствие със законодателството, честната практика и настоящите условия на ползване и да не пристъпва към действия или бездействия, които може да причинят вреда или неизправност на уеб сайта или да променят съдържанието му. Действия, които влизат в противоречие с горепосоченото, са изброени по-долу като пример и не се ограничават до:

Нарушение на някое от правата, свързани с интелектуална собственост на Дружеството или на трети страни.

Възпрепятстване на функционирането или достъпа на посетители на уеб сайта на Дружеството

Причиняване на вреди на трета страна.

Инсталиране, публикуване, промотиране или прехвърляне на вируси или зловреден софтуер в или чрез настоящия уеб сайт.

Дружеството не гарантира изработката, наличността или сигурността на уеб сайта, неговото ползване или достъп до него. Съветваме потребителите и очакваме от тях на тяхна отговорност да предприемат всички необходими мерки за сигурност по отношение на безопасността и целостта на системата.

Съдържанието на уеб сайта е защитено от права на интелектуална собственост на Дружеството или на трети страни (например: търговски марки, текстове, графики, изображения и др.). Търговските марки, които се появяват в уеб сайта, принадлежат изключително на Дружеството и всяка употреба без писменото одобрение на Дружеството е строго забранена. Освен това, без писменото одобрение на Дружеството, довършването или частичното размножаване, изменение, препубликуване, възпроизвеждане, прехвърляне или друго използване на елементи от съдържанието на настоящия уеб сайт е строго забранено, като изрично се изключва обикновеното копиране, съхранение или препубликуване на горепосочените елементи, при условие че настоящият уеб сайт бъде посочен като източник и че тези елементи няма да се използват с търговски цели. Забранява се също извършване на промяна или подправяне на настройки за сигурност, архитектурата или оформлението на уеб сайта или намеса в използването или техническите спецификации от името на потребител.

Изисква се редовно извършване на поддръжка с цел осигуряване на безпроблемното функциониране на уеб сайта и неговото регулярно актуализиране, което може да направи използването на този уеб сайт невъзможно, докато траят работите по поддръжката. Потребителите на този уеб сайт признават, че Дружеството не носи отговорност за неуспешен достъп на потребителите до настоящия уеб сайт, поради горепосочените причини и/или поради прекъсване от Дружеството поради друга причина, и Дружеството не е задължено да уведомява потребителите на този уеб сайт предварително.

Този уеб сайт може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни за улеснение и информация на потребителя, която съветваме потребителя да прочете внимателно по време на посещението му/й в тях. Всяка друга възможна връзка на настоящия уеб сайт чрез специални връзки (линкове, хиперлинкове, банери и др.) към други уеб сайтове не поражда отговорност за Дружеството по отношение на съдържанието на този уеб сайт, качеството на представените на него продукти или услуги, както и политиката, приета от този уеб сайт за защита на личните данни.

Без да се засягат възможните специални позовавания на тези условия, евентуалната отговорност на Дружеството се ограничава до действия или бездействия на самото Дружеството или в резултат на измама или груба небрежност в рамките на настоящите условия. Потребителите на уеб сайта носят отговорност към Дружеството за всякакви възможни вреди, които могат да бъдат причинени на Дружеството или/и на друга трета страна в резултат от тяхното неспазване на настоящите условия.

Настоящите Условия за ползване на уеб сайта се подчиняват на българското законодателство, като всички свързани спорове, които може да възникнат, се отнасят до изключителната компетентност на съдилищата в България.

Що се отнася до защитата на личните данни и евентуалното им използване в контекста на настоящия уебсайт, се прилага съответната политика за поверителност, както е качено в уебсайта на настоящия документ. Моля, вижте горепосочената връзка за повече подробности.

Текущият уебсайт използва бисквитки, с цел да улесни използването му. Повечето браузъри първоначално са програмирани да приемат бисквитки. По всяко време можете да настроите браузъра си да приема всички бисквитки, бисквитки или бисквитки. В последния случай ще деактивирате използването на част от уеб сайтовете. Освен това можете да зададете предпочитанията си в браузъра си по начин, по който да бъдете информирани всеки път, когато се запише "бисквитка" в устройството ви. Моля, имайте предвид, че в случай, че деактивирате бисквитките, е възможно да не разполагате с възможно най-добрата, обичайна употреба на уебсайта. За повече информация, моля, посетете: политика за поверителност

Използването на този уеб сайт изисква и предполага приемането на настоящите условия като цяло, включително относно съществуващата Политика за защита на личните данни. Дружеството може по всяко време да измени настоящите условия, включително посочената по-горе Политика, като всяко изменение влиза в сила от датата, на която е публикувано на настоящия уеб сайт. Поради това съветваме потребителите да проверяват редовно текущите условия, за да се информират относно възможни промени, като в случай че продължат да използват уеб сайта, се предполага, че са приели изменените условия на ползване. В края на условията на ползване се посочва датата на тяхната последна актуализация.

14. Ако потребителят има запитване или въпрос по отношение на настоящия уеб сайт или желае да комуникира с Дружеството по някаква причина, той/тя може да използва следните данни за контакт: info@palomita.com

Последна актуализация: 11 април 2019г.