За по-добра съвместимост на Palomita.com, моля обновете вашият браузър.

Новини

Новина - 31.10.2017г.

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0337-C01, ПаломитаЕАД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции

Обособена позиция № 1Компресорно оборудване, включващо 1 брой компресор, 2 броя филтъра за компресиран въздух и 1 брой изсушител за компресиран въздух.

Обособена позиция № 2 - Центробежен вентилатор с изнесен двигател - тип 1 (1 брой) и Центробежен вентилатор с изнесен двигател - тип 2 (2 броя).

Обособена позиция № 3Вентилационно и климатично оборудване по спецификация.

Обособена позиция № 4 - Оборудване за нанасяне на топло-стопяемо лепило - 1 брой

Цялата документация можете да намерите тук.

Краен срок за подаване на оферти: 08.11.2017 г., 00.00 ч. / 24.00 ч./ чрез ИСУН 2020.